Obchodné podmienky spoločnosti Sport M Plus s.r.o. pre Sport M Plus E-shop

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

 1. Pri nákupe tovaru prostredníctvom Sport M Plus E-shopu sa uzatvárajú kúpne zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom výlučne na diaľku.
 2. Predávajúcim je spoločnosť Sport M Plus, s.r.o, Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 47002/B, IČO: 36 806 251, IČ DPH: SK2022412062, tel. +4219903784719, e-mail: info@mikasasport.sk (ďalej len predávajúci).
 3. Objednávka resp. nákup môžu uskutočňovať fyzická a právnická osoba bez obmedzenia za predpokladu, že sa bude riadiť nasledujúcimi Obchodnými podmienkami.

Článok 2

Postup pri objednávaní

 1. Zákazník si môže prostredníctvom Sport M Plus E-shopu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ.
 2. Po zadaní počtu kusov, resp. ďalšej nevyhnutnej špecifikácie tovaru a objednaní tovaru stlačením tlačidla OBJEDNAŤ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je však podmienené registráciou v systéme Sport M Plus E-shop. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré si od neho systém Sport M Plus E-shop vyžiada. Tieto údaje budú výlučne použité iba pre vnútornú potrebu systému Sport M Plus E-shop predávajúceho, ktorý ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, kde si zadá meno a heslo, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme Sport M Plus E-shop. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (meno a heslo) odporúčame zákazníkovi si zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Sport M Plus E-shop . Systém Sport M Plus E-shop zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Od zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov Sport M Plus s.r.o.
 3. Sport M Plus E-shop umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, expedovanie …) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

Článok 3

Platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH v EUR.
 2. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť aj niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky.
 3. Lehota viazanosti ponuky tovaru vrátane ceny: V prípade korektnej funkčnosti systému Sport M Plus E-shopu je predávajúci viazaný ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky, ak bola cena uhradená v 14-dňovej lehote splatnosti.

Článok 4

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní . V prípade objednania tovaru vyznačeného v kolónke Dostupnosť s textom „Tovar v externom sklade“ (to znamená tovar, ktorý predávajúci  momentálne nemá fyzicky vo svojom sklade a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka), sa predávajúci zaväzuje dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov resp. do doby potvrdenej dodávateľom a oznámenej zákazníkovi od uhradenia zálohovej faktúry.
 2. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do troch pracovných dní, resp. tovar označený v ponuke textom „Tovar v externom sklade“ do 14 dní po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme Sport M Plus E-shopu ako miesto doručenia.
 4. Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v sídle SPORT M PLUS, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v uvedenom E-shope. Termín prevzatia tovaru je potrebný dohodnúť vopred telefonicky.
 5. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Predávajúci nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Článok 5

Storno objednávky, právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

 1. Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti: Sport M Plus, s.r.o, Miletičova 5B, 821 08 Bratislava,) alebo e-mailom na adresu info@mikasasport.sk kedykoľvek pred jej doručením a následne, po prevzatí tovaru má 14 dní na to, aby odstúpil od kúpnej zmluvy, ak mu tovar nevyhovuje.
 2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
 3. Ak to charakter výrobku umožňuje, kupujúci predávajúcemu (určenej osobe) výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu (určenej osobe), spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim (určenou osobou) dohodnúť spôsob prepravy výrobku.
 4. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.
 5. Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list (v prípade, ak bol kupujúcemu vydaný). 
 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.
 8. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
 9. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.


Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď kupujúci zakúpil tovar prostredníctvom:

 1. zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a
 2. zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu kupujúci na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení kupujúceho predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, kupujúci musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote,
 2. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6

Ochrana osobných údajov

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

Článok 8

Záverečné informácie

 1. Dozor nad poskytovaním Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.