Obchodné podmienky spoločnosti Sport M Plus s.r.o. pre Sport M Plus E-shop

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

 1. Pri nákupe tovaru prostredníctvom Sport M Plus E-shopu sa uzatvárajú kúpne zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom výlučne na diaľku.
 2. Predávajúcim je spoločnosť Sport M Plus, s.r.o, Opavská 8, 831 01 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 47002/B, IČO: 36 806 251, IČ DPH: SK2022412062, tel. +4219903784719, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len predávajúci).
 3. Objednávka resp. nákup môžu uskutočňovať fyzická a právnická osoba bez obmedzenia za predpokladu, že sa bude riadiť nasledujúcimi Obchodnými podmienkami.

Článok 2

Postup pri objednávaní

 1. Zákazník si môže prostredníctvom Sport M Plus E-shopu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ.
 2. Po zadaní počtu kusov, resp. ďalšej nevyhnutnej špecifikácie tovaru a objednaní tovaru stlačením tlačidla OBJEDNAŤ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je však podmienené registráciou v systéme Sport M Plus E-shop. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré si od neho systém Sport M Plus E-shop vyžiada. Tieto údaje budú výlučne použité iba pre vnútornú potrebu systému Sport M Plus E-shop a spoločnosť Sport M Plus s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, kde si zadá meno a heslo, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme Sport M Plus E-shop. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (meno a heslo) odporúčame zákazníkovi si zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Sport M Plus E-shop . Systém Sport M Plus E-shop zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Od zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov Sport M Plus s.r.o.
 3. Sport M Plus E-shop umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

Článok 3

Platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH v EUR.
 2. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť aj niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky.
 3. Lehota viazanosti ponuky tovaru vrátane ceny: v prípade korektnej funkčnosti systému Sport M Plus E-shopu je predávajúci viazaný ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky, ak bola cena uhradená v 14-dňovej lehote splatnosti.

Článok 4

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní . V prípade objednania tovaru vyznačeného v kolónke Dostupnosť s textom „Tovar v externom sklade“ (to znamenátovar, ktorý predávajúci  momentálne nemá fyzicky vo svojom sklade a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka), sa predávajúci zaväzuje dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov resp. do doby potvrdenej dodávateľom a oznámenej zákazníkovi od uhradenia zálohovej faktúry.
 2. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do troch pracovných dní, resp. tovar označený v ponuke textom „Tovar v externom sklade“ do 14 dnípo pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme Sport M Plus E-shopu ako miesto doručenia.
 4. Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber, bude tento spôsob možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v uvedenom E-shope. Termín prevzatia tovaru je potrebný dohodnúť vopred telefonicky.
 5. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Predávajúci nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Článok 5

Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (+421 903 784 719) alebo e-mailom na adresu infoTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 5, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom " Tovar v externom sklade " aj storno poplatok vo výške 30% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.
 2. Storno objednávky zo strany predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote,
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6

Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

 1. Tieto inštrukcie sú platné iba pri nákupe v Sport M Plus E-shope.
 2. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez Sport M Plus E-shop kúpil tovar, ktorý už rozbalil.
 4. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti predávajúcemu osobne v sídle predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
 5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Článok 7

Ochrana osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Sport M Plus E-shop - ww.mikasasport.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako "ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
 2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 3. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané:
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Článok 8

Záverečné informácie

 1. Dozor nad poskytovaním Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 10.1.2018 

 

Peter BAČA

Konateľ Sport M Plus s.r.o.

Sme na Facebooku

Kontakt

Sport M Plus s.r.o.
Adresa pre osobný odber: 

Beachvolejbalový areál Dráždiak
Tematínska 10, 851 05 Bratislava
Tel.:+421 905 431 523
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Viac informácii